Algemene voorwaarden

NEDERLANDS / ENGLISH BELOW

 

Algemene voorwaarden – Nederlands

Bedrijfsgegevens:
Naam webwinkel: Studio Puur Natuur
KvK nummer: 50420011
BTW-id: NL001377958B95
Vestigingsplaats: Wittemerweg 10, 6287 AB Eys, Nederland
E-mail: info@studiopuurnatuur.nl
Telefoon: +31 (0)85 047 048 9

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
3. Dag: kalenderdag.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. Ontbindingsrecht
1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
7. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
a. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
f. voor losse kranten of tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Levering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Klachten en Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)General Terms – English

Company:
Name webshop: Studio Puur Natuur
KvK number: 50420011
BTW-id: NL001377958B95
Place of establishment: Wittemerweg 10, 6287 AB Eys, The Netherlands E-mail: info@studiopuurnatuur.nl
Phone: +31 (0)850470489

1. Definitions
In these general terms, we use the following terms as follows:
1. Consideration time: the time in which the consumer can make use of his/her
right of withdrawal.
2. Consumer: natural person, not acting out of profession or business and coming
to a distance agreement with the webshop.
3. Day: calendar day
4. Durable data carrier: every means that gives the consumer or webshop the
possibility to save information that is directed to them in a way that allows for
future reference and unchanged reproduction of saved information.
5. Right of withdrawal: the right of the consumer to withdraw from the distance
agreement within the indicated reflection period.
6. Webshop: de natural or legal person who offers products at a distance.
7. Distance agreement: the agreement between consumer and webshop, that
came about by using a system that was meant to do so.
8. Written: by written, it is also understood: electronic communication, like e-mail, as long as the identity of the sender and the authenticity of the communication is sufficiently determined.

2. General
1. These general terms are applicable to every offer by the webshop and on every distance agreement that came about between webshop and consumer.
2. The agreement has come about at the same time that the consumer has accepted the offer by the webshop and that the consumer complies with the set terms.
3. Webshop confirms the reception of the offer acceptance without delay. The consumer is allowed to dissolve the agreement until the webshop has send this confirmation.
4. In exception of point 2., the agreement will only come about after the webshop, within the legal frameworks, has been notified on wether the consumer can comply with the payment obligations and on other facts and factors that could be of importance to agree on a distance agreement in a responsible matter. If enough reasons exist to refuse, the webshop owner has the right not to proceed with the agreement, to dissolve or to connect special terms to the agreement.

3. Right of withdrawal
1. The consumer has the right to withdraw from the agreement without communicating the reason why, within 14 days after the consumer, or the by the consumer appointed representative, has received the product.
2. During this period, the consumer will carefully handle the product and packaging.The consumer will only unpack or use this product as far as is necessary to judge the product.
3. If the consumer wishes to make use of the right of withdrawal, the consumer needs to send a written notification of this to the webshop within the indicated reflection period. The webshop sends a confirmation of reception of this notification without delay.
4. Products need to be returned to the webshop in their original state and packaging as much as possible and together with all delivered belongings, in accordance with the clear and reasonable instructions provided by the webshop.
5. In case of withdrawal, the costs for returning the product will be carried by the consumer.
6. After withdrawal, the consumer is obliged to return the product within 14 days in accordance with point 4.
7. The webshop will refund the payments received from the consumer within at most 14 days after withdrawal.

4. Exclusion from the right of withdrawal
The right of withdrawal is excluded for the following products:
a. that were made by de webshop according to specifications of the consumer;

b. that are obviously of personal nature;
c. that cannot be returned because of their nature;
d. that can easily decay or age;
e. that of which the price is bound to fluctuations in the financial market that are
beyond control of the webshop;
f. for single papers or magazines;
g. for audio- and video recordings and computer software of which the seal has
been broken by the consumer.

5. Delivery
1. Place of delivery is the address that the consumer has stated to the webshop.
2. The webshop will deliver the order within 30 days, unless a longer delivery time
has been agreed upon. The webshop will notify the consumer in time of delays
in delivery.
3. The consumer has the right to withdraw when the delivery takes place or can
take place only after these 30 days without agreement on this beforehand. In case of withdrawal, the webshop will refund the payments received from the consumer within 30 days.
4. The risk of damage or missing of products will transfer to the consumer the moment of delivery to the consumer or a by the consumer appointed representative.

6. Complaints and disputes
1. Only Dutch law is applicable to all agreements by webshop and consumer.
2. Complaints about the execution of the agreement need to be reported in writing
to the webshop completely and clearly within competent time, at least within 7
days after the consumer has noted the flaws.
3. All complaints submitted to the webshop are replied to within 14 days after
reception. If it is not possible to resolve the problem within 14 days, the webshop will make a notification of this in time and thereby indicate the timeframe within which the consumer can expect a solution.